Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

W dniu 23.03.2014 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia Cymbarka. Członkowie stowarzyszenia wysłuchali sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za rok 2013. Jednogłośnie podjęto uchwałę o udzieleniu zarządowi absolutorium. Następnie po wytypowaniu komisji skrutacyjnej odbyły się wybory zarządu oraz komisji rewizyjnej na następne dwa lata. W skład nowego zarządu weszli:
 • Prezes - Robert Kupis,
 • Wiceprezesi -  Anna Kłos i Władysław Matyszczak,
 • Sekretarz - Sylwia Janeczek,
 • Skarbnik - Piotr Libera,
 • Członkowie - Katarzyna Janeczek, Krystyna Misztal.
Skład komisji rewizyjnej to:
 • Przemysław Libera,
 • Katarzyna Adamczyk,
 • Monika Pawlak,
 • Grażyna Kozłowska,
 • Patrycja Plichta,
 • Adrian Wasiak.
Po zakończeniu wyborów miała miejsce dyskusja o sprawach bieżących oraz najbliższych planach stowarzyszenia.